Jul
13
bravo à notre camarade et ami Haim Yativ

נציבות הצדיקה את התלונה שלי לקרא ולא להאמין, איזה תת רמה של אנשים שופטים אותנו, ןאל תחשבו שבבתי משפט המצב יותר טוב...‬

הנציבות חושפת את ביזיון בית הדין:הדיין מאיר מזוז ואב בית הדין ישראל יפרח עברו את כל...

www.nakim.org

‫חדשות `נקים`, פורומים ללא הרשמה למען חופש המידע, הביטוי והמאבק בשחיתות-האתר של הטוקבקיסט החופשי : ה...

אינני מרבה לפרסם נושאים אישים באתר של נקים, אבל מה שמתגלה כאן בהחלטת הנציבות המצורפת מטה כה חמור כי הוא מחייב פרסום וידיעת כל האזרחים אשר סבלו גם הם מהתנהלות שערורייתית של בתי הדין הרבנים.

שופט בית המשפט העליון בדימוס אלעזר גולדבר חתום על החלטת הנציבות המצדיקה את תלונת הח"מ נגד הדיינים הרב מאיר יששכר מזוז ואב בית הדין הרב ישראל יפרח. השניים אשר לא מילאו אחרי הוראות בית הדין הגדול שהורה להם לדון בשלושה, העזו להשיב לנציבות כי ענייני משמורת ילדים אינם מהענינים הנדרשים לדון בהרכב של שלושה דיינים...

אוי לבושה!!!

התלמוד ירושלמי מלמד אותנו "אל תהי דן יחידי, שאין דן יחיד אלא אחד - אמר ר' יהודה בן פזי: אף הקב"ה אין דן יחידי, שנאמר: "וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו" (מלכים א כב, יט). "

לא רק שהחוק ותקנות בית הדין מחייבים דיינים לדון בענייני משמורת בשלושה כפי שהעיר הנציב אלא שגם ההלכה מחייבת אותם. גם אחרי שבית הדין הגדול הורה לדיינים לדון בשלושה חזר הדיין מזוז ודחה לבדו את בקשתי לפסול את המלצות הפסיכולוגית ולקיים את הסכם המשמורת המשותפת, זאת אחרי עשר שנים שדייני בית הדין מתעללים בי ובילדיי ומסרבים מזה 9 שנים על בסיס צו "זמני" (שניתן על ידי הרכב שנפסל לשבת בדין ע"י בית הדין הגדול) לקיים את הסכם הגירושין אותו הם אישרו לפני עשר שנים וקיבל תוקף של פסק דין.

הדיין מזוז גם מצדיק את העובדה כי בית הדין הרבני אינו עונה בטלפון למתדיינים וכי מדובר במדיניות, לא פחות, קרי בשנת 2013 אזרח נדרש להגיע לבית הדין לקבל החלטות אשר ברשלנות אינן נשלחות אליו.

ניתן גם להתרשם מהסגנון הלא מכובד של הדיין מאיר יששכר מזוז בתשובתו לנציבות, הכותב בין היתר "זה שהמלין לא פנה לבית הדין לבקש הרכב מלא-זו בעיה שלו", התבטאות שניתן לצפות מבעל מכולת ולא מדיין הדן את העם בישראל. עוד אציין כי גם עובדתית התשובה של כבודו כוזבת הואיל ובראש פנייתי למתן החלטה מחודש דצמבר 2011 התנוססה החלטת בית הדין הגדול ובהתאם בקשה מהדיינים הנוספים בהרכב לתת החלטה בשלושה.

הכיצד דיינים ברמה כזאת עברו את סינון הוועדה למינוי דיינים? האם אין הדבר מצביע על אמות מידה לקויות בתהליך המינוי של דיינם? אשר רק יכולים לעורר ספקולציות כיצד מתמנים דיינים בישראל?...

אנו עומדים ערב פרשת חזון הצופה את הגאולה בסיום ההפטרה מספר ישעיהו במילים אלה: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", נדמה כי לקדם ענייני הגאולה מתחייב כי דיינים כמו הרב מזוז ויפרח יחדלו לשבת בדין וכי ימונו סוף כל סוף דיינים ושופטים ראויים לעם בישראל.

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

achlatanetsivut.pdf

Description:

Download

Filename: achlatanetsivut.pdf

Filesize: 1.03 MB

Downloaded: 2 Time(s)

_________________

הסקר קובע: רוב הציבור בישראל סבור שהשחיתות פוגעת בחייו היום יומיים,

חתום על העצומה נגד שחיתות הממסד ומערכת המשפט והצטרף ל"נקים"

ניתן להשיג את חיים יטיב הדובר של ארגון "נקים" בהודעה פרטית

או בסקייפ: HYATIV

השופט מישאל חשין:המלחמה בשחיתות היא מלחמה להגנה עצמית בה לא לוקחים שבוייםEvil or Very Madsadomaso

Ajouter un commentaire

Image CAPTCHA