Aug
26
FAIRE POUSSER DE L'HERBE en Israël DANS SON JARDIN COûTE T'IL AUSSI CHER QUE CREUSER DES TUNNELS entre gaza et Israël? ou deux poids deux mesures!

 • חומרת העבירה של גידול סמים ניתן ללמוד (למשל) מפסיקתו של בית המשפט בתיק פלילי 15084-05-10, מדינת ישראל נגד שחם, שם נפסק:

"שתי העבירות בהן הורשע הנאשם הינן עבירות מסוג פשע אשר העונש המרבי הקבוע לצידן הוא 20 שנות מאסר. המחוקק מצא להשוות את עונשו של מגדל הסמים לעונשו של מייצר הסמים, מפיק הסמים, מכין הסמים וממצה סמים מחומר אחר, בין היתר מתוך מטרה למנוע הכנסת סם חדש למערכת הפצת הסם הכוללת. משכך, אף לא ניתן לגדל סמים לצריכה עצמית, כאמור בסעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים, בניגוד לאפשרות החזקתם לצריכה עצמית כאמור בסעיף 7(א)(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים. מגדל הסמים המסוכנים אינו יכול לדעת לאלו ידיים "יתגלגל" הסם שגידל, בין אם מרצונו ובין אם מרצונו של אחר...

"...המחוקק קבע, במסגרת סעיף 7(ג) לפקודה, כי אין דינו של מי שהחזיק בסם מסוכן למטרות של צריכה עצמית, כדינו של אדם שהתכוון לסחור בסם. ברם, יש לזכור כי גם החזקה בסמים לצורך שימוש עצמי - הינה עבירה פלילית, שהעונש בצידה יכול להגיע עד שלוש שנות מאסר (ראו: סעיף 7(ג) סייפא לפקודה). למותר לציין, כי מדיניות התביעה בישראל מגלה תקיפות כלפי עבירה זו, והיא איננה נתפסת כעבירה "פעוטת-ערך" (ראו: הנחיה 4.1105 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה: "מדיניות התביעה - סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית", בפיסקה 5). הדברים האמורים מקבלים משנה תוקף כאשר עסקינן - כמו במקרה שלפנינו - לא רק בעבירה של החזקה, אלא גם בעבירה של גידול הסם המסוכן ללא היתר (אף אם הגידול נעשה, כטענת המשיב, באותן הנסיבות, דהיינו למטרות שימוש עצמי), שכן עבירה זו הינה עבירה המסווגת ברף הגבוה של עבירות הסמים, וככזו היא נושאת עימה עונש מאסר מירבי של עשרים שנים (ראו: סעיף 6 לפקודה)".

 • דברים דומים נפסקו על ידי בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט ערן קוטון) בתיק פלילי 8414-05-09, מדינת ישראל נגד פרידמן, שם נפסק:

"...כך או כך, "עבירת הגידול" היא עבירה בניגוד לסעיף 6 לפקודת הסמים. המחוקק רואה בגידול מעשה שווה ערך לייצור סם מסוכן, להפקתו, להכנתו ולמיצויו.

תכלית איסור הגידול, בין היתר, היא מניעת הכנסת סם חדש למערכת הפצת הסם הכוללת. משכך, אף לא נעשתה הבחנה ע"י המחוקק בין גידול סם מסוכן לצריכה עצמית לבין גידול שאינו לצריכה עצמית. אין לדעת לאן יתגלגל הסם שיופק מן הצמחים, בין אם מכוח רצון המגדל ובין אם מכוח רצונם של אחרים.

העונש המרבי הקבוע לצד עבירת הגידול הוא עונש של 20 שנות מאסר. בהינתן נתון זה על בית המשפט מוטלת החובה להחמיר עם המגדלים על מנת לצקת תוכן לתכלית החקיקה, לגמול למגדלים על מעשיהם ולהרתיע את היחיד ואת הרבים העלולים לפעול כמותו".

Commentaires

nemitounam

הליך השימוע וסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה

 • משנסתיימה החקירה הפלילית, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת (תחנת המשטרה) לרשות התובעת (תביעות מחוז תל אביב של משטרת ישראל) וזאת על מנת לבחון הגשת כתב אישום כנגד החשוד בעבירה של גידול סמים.
 • בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובשים לב שמדובר בעבירה פלילית מסוג "פשע", שלחה יחידת התביעות של המשטרה לחשוד מכתב אשר כותרתו "מכתב יידוע לחשוד". במכתב זה מסרה המשטרה לחשוד את ההודעה הבאה:
 1. לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, הריני להודיעך כי תיק xxxxxx/2013 של תחנתxxxxxx בו נחקרת כחשוד, הועבר לעיון התביעות.
 2. בכל בירור נוסף בעניין הנדון, הינך רשאי לפנות בכתב לפי הכתובת הרשומה מעלה, תוך ציון פרטי התיק.
 3. הנך רשאי תוך 30 יום מיום קבלת הודעה זו, לפנות אלינו בכתב בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום.
 • בכך, ומבלי לציין את הדבר באופן מפורש, מילאה התביעה המשטרתית חובתה להעניק לחשוד שימוע, בטרם תגיש כנגדו כתב אישום.
 • לפרטים נוספים אודות משמעותה של זכות השימוע, היקפה וחשיבותה ראו בעמוד – שימוע פלילי | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום.
 • החשוד החליט לממש את זכות השימוע ולעשות כל שבידיו על מנת להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו וניהול הליך פלילי בבית המשפט.
 •  הגיש החשוד בקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום. בהתחשב בראיות ההגנה שאסף עו"ד פלילי גיא פלנטר, התבקשה התביעה המשטרתית לא רק להימנע מהגשת כתב אישום אלא אף לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה.
 • משטרת ישראל נעתרה לבקשת עו"ד פלילי גיא פלנטר במלואה, ובמענה לבקשה שלחה לחשוד "הודעה בדבר החלטה של להעמיד לדין" תוך ציון הדברים הבאים:
 1. החקירה הפלילית שנפתחה בעניינו של החשוד בחשד לביצוע עבירת גידול, יצור והכנת סמים נסתיימה והתיק נסגר בתביעות מחוז תל אביב.
 2. עילת הסגירה: לא נמצאה אשמה במעשיו של החשוד (חוסר אשמה).
 3. רישום תיק שנסגר מהעילה "אין אשמה פלילית", לא יכלל ברישומיה הפנימיים של המשטרה (בניגוד לתיקים פליליים שנסגרו בעילות של העדר מספיק ראיות או חוסר עניין לציבור).
 • לפרטים נוספים אודות מהותו של הרישום המשטרתי, עילות לגניזת תיקי חקירה והשלכותיו הפוגעניות של הרישום המשטרתי ראו בעמוד – מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי – תיקים סגורים.
 • משנתקבלה הבקשה לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה, לא נכלל רישום אודות תיק זה ברישומיה הפנימיים של המשטרה ובכך טוהר לחלוטין שמו של החשוד.

Hervorragend

Ajouter un commentaire

Image CAPTCHA