Oct
29
LA LOI SUR LA LIBERTé D'INFORMATION EN iSRAÊL

חוק חופש המידע

החוק שנכנס לתוקף ב- מאי 1999, קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות החוק.

החוק מקנה לאזרחי ישראל זכות לקבל מידע על פעילות, נתונים סטטיסטיים, מידע אישי ועוד. החוק גם קובע רשימה של סוגי מידע שלא ימסרו או שלמשרד שיקול דעת אם למסרם או לא.

מבקש המידע רשאי להגיש בקשה למידע, ללא צורך לנמק, והממונה על חופש המידע יבדוק את הבקשה וישיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק. על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט 1999- שהתקין שר המשפטים, והוראות התכ"ם, על הפונה המבקש מידע לשלם "אגרת בקשה" בסך 101 ש"ח. התשלום השני אינו קבוע, והוא מחושב על ידי המשרד המטפל בנושא. ביצוע התשלום הכרחי להשלמת הבקשה לקבלת מידע. אגרת בקשה לקבלת מידע שאינה עולה על 270 ש"ח תחויב בתשלום. במקרים בהם נדרש תשלום גבוה יותר, ניתן לבטל את הבקשה.

מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה. כמו, יכול אדם לקבל מידע אודות עצמו ואולם ניתן לקבוע אגרה או תשלום עבור העתקת המידע או הדפסתו ועבור משלוח המידע למבקש, וכן עבור הפעולות הכרוכות באיתור המידע, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש נדרש מאמץ מיוחד לצרוך הטיפול בבקשה

Ajouter un commentaire

Image CAPTCHA