Sep
29
SUR la force probante du temoignage unique de la victime d'agression sexuelle en droit israélien ou la résurgence des proçès en inquisition

מה צריך בית המשפט כדי להרשיע? חשבתם שאתם יודעים את התשובה, שצריך עדויות, חקירת עדים, הוכחות וכד' ? יש לכם הפתעה והיא התשובה של בית המשפט העליון:

"בהתאם להוראת סעיף 54א לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א- 1971, מוסמך בית-המשפט להרשיע נאשם בעבירת מין בהסתמך על עדותו היחידה של נפגע העבירה, ובלבד שיפרט מה הניעו להסתפק בעדות זו. כבר נפסק בעבר, כי די באמון המוחלט והמפורש שנותן בית-המשפט בעדות המתלונן, כדי למלא אחר חובת הנמקה זו (ע"פ 9902/04 פלוני נ' מדינת ישראל (לא פורסם, [פורסם בנבו], 16.7.2007))."

הרשעת הנאשם על סמך אמון בית המשפט בעדותו של עד יחיד, ללא הוכחות וללא ממצאים עובדתיים ממקם את מערכת המשפט הישראלית במקום בו היו משפטי שדה של ברה"מ הידועים לשמצה ומשפטי אינקוויזיציה באחת התקופות הנוראיות ביותר בהיסטוריה האנושית כולה.‬

Ajouter un commentaire

Image CAPTCHA