Oct
29
UN JUGE QUI CONDAMNE LES JUGES EN iSRAÊL/ALLéLOUIAH

הנציב היוצא אליעזר גולדברג:

לקבוע מנגנון לטיפול בשופטים בעקבות תלונות

גולדברג. מחמיר עם עצמו ועם אחרים [צילום: פלאש 90]

"ישנם שופטים מעטים שמקלקלים את השורה וזה פוגע במערכת כולה" קורא להעניק לנציב סמכות להחליט על בדיקות ולקבוע אלו מהחלטותיו יפורסמו "התנהגות שופטים בדיונים - מהגורמים לתדמית המערכת"

▪ ▪ ▪

יש לקבוע מנגנון של פעולות שיבואו בעקבות ממצאיו של נציב תלונות הציבור על שופטים, מאחר שכיום אין משנה סדורה הקובעת כיצד לפעול במקרים בהם תלונה נמצאת מוצדקת. כך אומר הנציב היוצא, אליעזר גולדברג, בראיון ל"עורך הדין", בטאון לשכת עורכי הדין.

גולדברג סבור, כי יש לקבוע סקאלה של התייחסות בהתאם לחומרת המקרה, וכי מנגנון זה צריך להיות באחריות מערכת בתי המשפט. הוא אומר, כי לא המליץ בעצמו כיצד לנהוג במקרים כאלו, שכן תפקידו הוא לקבוע ממצאים ולא "להאכיל את המערכת בכפית". גולדברג סירב לומר האם פרשת השופטת ורדה אלשיך היא אחד מן המקרים בהם לדעתו המערכת לא טיפלה כראוי במסקנותיו, לאחר שהגיע למסקנה שהיא אכן "שיפצה" פרוטוקול.

עוד אומר גולדברג: "המערכת צריכה להפנים יותר את הביקורת. היא צריכה להפנים שהביקורת לא נעשית לרעתה אלא רק לטובתה, שהביקורת מטרתה לתקן". הוא ציין מחקר שפורסם לאחרונה ואשר הצביע על ירידת הדימוי של מערכת המשפט בעיני הציבור, ואמר: "אחד הגורמים הוא התנהגות שופטים בדיונים, התנהגות לא ראויה, התנהגות לא אתית". האזרח קובע את דעתו על המערכת לפי השופט שדן בעניינו שלו, הסביר גולדברג, ולכן ניתן לומר שכל השופטים ערבים זה לזה.

גולדברג אומר, כי הוא אכן החמיר עם השופטים, וזאת משום ש"אני אדם מחמיר. אני מחמיר עם אחרים מפני שאני מחמיר גם עם עצמי ומפני שאני חושב ששופט חייב להחמיר עם עצמו". הוא מוסיף: "אנחנו יכולים להתגאות במערכת המשפט שיש לנו, אבל ישנם שופטים מעטים שמקלקלים את השורה, והמקרים האלה לא נשארים רק באולם שלהם. זה כאש בשדה קוצים, זה פוגע במערכת כולה".

לדעת גולדברג, יש מקום לשני שינויים מרכזיים בנוהלי עבודתו של הנציב. האחד: מתן סמכות לנציב לפתוח בבדיקה ביוזמתו בשאלות רוחב, כגון תופעה של איחורים בבית משפט מסוים. השני: מתן סמכות לנציב להחליט לבדו אלו מהחלטותיו יפורסמו, בניגוד למצב כיום בו ההחלטה נתונה בידי נשיא בית המשפט העליון. בהקשר זה הוא אומר, כי היה מקום לפרסם החלטות שנתן בנוגע לליקויים בהוצאת צווי חיפוש, כדי שהאזרח יידע מה הן זכויותיו במקרה כזה.

גולדברג מוסיף, כי אין להשלים עם מצב בו שופט שאינו ראוי ממשיך לשבת על כס השיפוט רק משיקולי פנסיה. "בוודאי צריך לתת לשופט כזה אפשרות לצאת בכבוד, אבל הוא לא יכול להמשיך לשבת במשפטים", הוא קובע חד-משמעית, בציינו שיש שופטים מעטים במצב זה.

Ajouter un commentaire

Image CAPTCHA